Kim Lab Member's Page                    

PEOPLE

 

 Hyeon-Ji Moon

Se-Eun Jung     

Seung-Yeon Lee 

Ji-Eun Lee

Yeon-Ju Son

Jeong-Woo Seo  

Ji-Eun Seo

Myeong-Bo Kang

Seung-Jin Yu

Min-Gyung Jeong

Su-Gyung Han

Ye-Seul Kim

 

   

 

                                                                                        

 성신여자대학교 식물분자계통학연구실